NayeGhalam | پایگاه خبری تحلیلی نای قلم ارومیه

NayeGhalam | پایگاه خبری تحلیلی نای قلم ارومیه

نقد؛ معیار اندازه‌گیری مدنیت یک جامعه

نقد؛ معیار اندازه‌گیری مدنیت یک جامعه

تاریخ انتشار: 1401/06/13 | 12:53

احمد فعال/ وقتی در جامعه‌ای فضا برای نقد بسته مي‌شود، فضای نق زدن گشوده مي‌شود؛

نقد ویژگی اجتماعی شده‌یِ نق زدن است، و نق زدن ویژگی شخصی شده‌یِ نقد است .

نقد علامت بلوغ یک فرد و بلوغ یک جامعه است، اما نق زدن علامت ماندن در وضعیت کودکی است .

نقد شجاعت ایستادن در برابر قدرت است و نق دنائت فروماندگی در قدرت .

نقد، ماهیت ستبر و فرارونده دارد، اما نق زدن حکایت کودکی است که در باتلاق درماندگی به ماندن معتاد شده است .

نقد مبنای نظری و علمی دارد، اما نق زدن هیچ مبنایی جز واکنش‌های عاطفی ندارد .

نقد فرمان عقل انتقادی است، نق فرمان فشارهای عصبی است .

نقد کنش است و نق واکنش .

- نقد کردن ممیزه خردمندی و آزادگی است، اما نق زدن ممیزه سرسپردگی و نتیجه یک رابطه ارباب /رعیتی است .

نقد دردِ اندیشه است، نق دردِ دل است .

نقد در پی جست و جوست، نق در پی تجسس است .

- نقد تفسیرگراست، نق تقصیرگراست .

نقد آسان کردن مشکل است، نق مشکل کردن آسانی است .

نقد علامت توانایی است، و نق زدن علامت ناتوانی است .

نقد ویژگی زیست در استقلال است، و نق زدن ویژگی ناتوانی در استقلال زیستن .

نقد آگاهی بخش است، نق خنثی کردن آگاهی است .

نقد برآشوبنده است، نق مخدر جان آدمی است .

- نقد مشخصه یک جامعه باز و آزاد است، نق مشخصه یک جامعه بسته است .

- نقد معیار اندازه‌گیری رشد، توسعه و مدنیت یک جامعه است، و نق معیار واپسماندگی و درماندگی انسان است.

انتهای پیام/

ارسال نظرات